भुक्त्तानी लिन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

भुक्त्तानी लिन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

चालु आ.व. २०७५।७६ मा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेका वा कार्य चलिरहेका सबै उपभोक्त्ता समिति, संघ/संस्था विद्यालयहरुले भुक्त्रानीका लागि आवश्यक सम्पुर्ण कागजात बिल भरपाई सहित मिति २०७६/०३/२७ गते सम्म गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै सशर्त कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण कागजात, बिल भरपाई सहित मिति २०७६/०३/२५ गते सम्म पेश गर्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: