सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता परीक्षामा उपस्थिती हुने सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागद्वारा संचालन हुने सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्त्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना (SSSPCR) कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानिय तहमा रहने सेवा केन्द्रमा रहेर कामकाज गर्न "सेवा इकाईको लागि जनशक्त्रि छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६" अनुसार विभाग द्वारा यस गाउँपालिकाको लागी मिति २०७६।०६।१६ गते संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिसकेको र विभागद्वारा च.नं. ३५७ मिति २०७६।०६।१७ गतेको पत्रानुसार एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदका संक्षिप्त सूचीमा परेका तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारले तपशिल बमोजिमको मिति र समयमा विहादी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता परीक्षामा उपस्थितीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

साथै अन्तरवार्तामा उपस्थित हुँदा प्रवेश पत्र तथा अनलाइन दरखास्तमा पेश गरेका सम्पुर्ण कागजातको सक्कलै प्रति सहित उपस्थित हुन सुचित गरिन्छ ।

तपशिलः

सि.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नामथर

बाबुको नामथर

पद

सीप परीक्षण

मिति

अन्तरवार्ता
मिति
/ समय

1.

४४९००

अनिता क्षेत्री

घन बहादुर क्षेत्री

एम.आई.एस. अपरेटर

२०७६।०७।२६ गते

बिहान ठिक ८ बजे

२०७६।०७।२६ गते

दिनको ठिक २ बजे

2.

६८२२

राजेन्द्र गिरी

राम गिरी

3.

२३६४१

शिशिर पौडेल

कुल प्रसाद पौडेल

4.

४५७२७

सुमन श्रेष्ठ

भीम बहादुर श्रेष्ठ

5.

१७९७१

पूर्णचन्द्र न्यौपाने

धनपति न्यौपाने

फिल्ड सहायक

-

२०७६।०७।२६ गते

दिनको ठिक ३ बजे

6.

५७९६१

यमकला पुरी

नेत्रलाल पुरी

7.

६२२६९

योगेन्द्र पराजुली

राम प्रसाद पराजुली

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: