एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा सम्बन्धमा ।

नियुत्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले ७ दिन भित्रमा कार्यालय समयमा यस विहादी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: