भेडा बाख्रामा लाग्ने महामारी रोग पि.पि.आर. विरुद्ध निशुल्क खोप सञ्चालन हुने २०७४।११।२१ को सुचना

भेडा बाख्रामा लाग्ने महामारी रोग पि.पि.आर. विरुद्ध निशुल्क खोप (भ्याक्सिन) लगाउने तपशिल अनुसारको कार्यक्रम भएकाले सम्पुर्ण विहादी गाउँपालिकाका कृषकहरुमा यसै सुचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल
ज्ञ) बाच्छा  चैत्र ३ र ४ गते
द्द) बर्राचौर चैत्र ५ गते 
घ) रानिपानि चैत्र ६ गते
द्ध) वहाकीठाँटी चैत्र ७ गते
छ) शालिग्राम चैत्र ८ गते
ट) उरामपोखरा चैत्र ९ गते

नोट ः थप जानकारीका लागी गाउँपालिका पशु सेवा शाखा तथा पशु सेवा केन्द्र ख बाच्छा र रानिपानिमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
गाउँपालिका पशु सेवा शाखाः ९८४८१३७७१६
बाच्छाः ९८२७११६५८०
रानिपानिः ९८००५८४७७६

आर्थिक वर्ष: