विहादी गाउँपालिका भित्रका कृषकको लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना

विहादी गाउँपालिका भित्रका इच्छुक कृषक, कृषक समुह, निजि फार्म र सहकारीले सुचनामा उल्लेखित कागजको साथमा प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: