सेवा करारमा नियुक्ति गरि पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस विहादी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था, कृषि सेवा शाखा तथा पशु सेवा शाखामा  रहि कार्य गर्ने गरि २०७७ असार मसान्त सम्मको लागि सम्लग्न विज्ञापन बमोजिमका पदमा जनशक्त्ति आवश्यक परेको हुँदा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सेवा करारमा नियुक्ति गरि पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट गाउँपालिको वेवसाइट : www.bihadimun.gov.np मा रहेको ढाँचामा सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त फारम भरि यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यालय समय भित्र पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: