सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना पुन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

औषधि तथा औषधि जन्य सामग्री र सर्जिकल सामग्रीको प्रति इकाई दररेट उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

ठेक्का प्रदान गर्न आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा ।

Issuance of letter of intent to award the contract for OBRM-PAR-W-NCB-5-076/77

दस्तावेज: