FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 11/01/2022 - 14:30 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत प्रकाशन (२०७९।०१।०१ देखि २०७९ असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 07/28/2022 - 16:52 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९।०१।०१ देखि २०७९ असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक
विहादी गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९।८० - २०८१।८२ ७९-८० 07/28/2022 - 13:02 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९।८० - २०८१।८२
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) रणनीति, २०७९ ७९-८० 07/28/2022 - 11:21 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) रणनीति, २०७९
विहादी गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-८), २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 12:53 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम
स्वत: प्रकाशन (२०७८ माघ १ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक ०७८।०७९ 04/30/2022 - 11:37 PDF icon स्वत: प्रकाशन (२०७८ माघ १ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत: प्रकाशन (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक ०७८।०७९ 02/04/2022 - 16:27 PDF icon सूचनाको हकअनुसार - स्वत: प्रकाशन (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म)
गरिव घर पहिचान, सुपरिवेक्षक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम ०७८।०७९ 01/24/2022 - 14:08 PDF icon गरिव घर पहिचान, सुपरिवेक्षक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
गरिव घर पहिचान, गणक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम ०७८।०७९ 01/24/2022 - 14:06 PDF icon गरिव घर पहिचान, गणक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
विहादी गाउँपालिकाको संरचनागत कार्यविवरण ०७८।०७९ 01/11/2022 - 18:52 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको संरचनागत कार्यविवरण

Pages