सूचना तथा समाचार

प्राविधिक समस्याको कारण सिलबन्दि दरभाउपत्र निर्धारित समयमा खोल्न नसकीएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

च्याउ खेति सम्बन्धमा सूचना ।

विहादी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नदि जन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा लगायत दहत्तर बहत्तर) उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।