सूचना तथा समाचार

विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वारा जारी गरिएको जरुरी सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना ।

लेखा परीक्षणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।